Sprzedawca nie chce wystawia faktury korygującej – możliwości.

W przypadku, gdy faktura zawiera błędy, czy to rachunkowe czy formalne (np. źle wyliczony podatek VAT), obowiązkiem jej wystawcy jest skorygowanie jej odpowiednim dokumentem. Jeżeli błędu nie zauważy sam, musi sporządzić fakturę korygującą na uzasadnione żądanie nabywcy. Co jeżeli, jednak odmawia sporządzenia dokumentu, bądź żądanie pozostawia bez odpowiedzi?

Przepisy nie przewidują możliwości samodzielnej poprawy faktury przez nabywcę. Wszystkie czynności w zakresie korekty są po stronie sprzedawcy z małym wyjątkiem w postaci noty korygującej, która wypełnia nabywca, a sprzedawca dopiero potwierdza – lecz nota dotyczy wyłącznie drobnych pomyłek w oznaczeniu nabywcy.

Jeżeli kontakt ze sprzedającym nie przyniósł oczekiwanego rozwiązania, nie należy odsyłać błędnej faktury – ponieważ nie będzie to miało żadnego waloru prawnego. Jeżeli wada faktury dotyczy jej aspektu formalnego – tj. wartości podatku i sposobu jego wyliczenia, a kwota netto za towar jest bezsporna, można zgłosić sprawę Urzędowi Skarbowego jako przypadek wadliwego wystawienia faktury. Jest to występek skarbowy ścigany z urzędu, karany w przypadku umyślnego działania.

Jeżeli kwota netto za otrzymany towar/usługę nie odpowiada ustaleniom, to oznacza że była wystawiona nierzetelnie. Taka sytuacja ma już bardziej wymiar prawa umów a nie prawa podatkowego. Faktura musi być spójna z umową, nawet jeżeli miała ona formę ustną, ponieważ jest dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania a nie dokumentem, który to zobowiązanie kreuje. Jeżeli kwota na fakturze jest wyższa niż ustalona, można zapłacić wyłącznie kwotę bezsporną.

Negocjacje z kontrahentem w zakresie ceny (lub uwzględnienia zwrotu), należy przeprowadzać do skutku. W ostateczności pozostaje droga sądowa, w postępowaniu o ustalenie wysokości zobowiązania bądź roszczenia o wystawienie dokumentu. W postępowaniach cywilnych, trzeb przedstawić wszelkie dowody wskazujące na treść ustaleń – np. treści maili bądź zeznania świadków. Dopiero na podstawie ustalonego stanu faktycznego sąd może przymusić do sporządzenia korekty.

Żądanie wystawienia korekty jest niezasadne gdy:

- nie upłynął jeszcze czas na wystawienie faktury – 15 dni od końca miesiąca w którym była realizowana dostawa bądź usługa lub 30 dni przed umówioną sprzedażą,

- paragon mający być podstawą faktury ma datę wystawienia starszą niż trzy miesiące od miesiąca sprzedaży,

- fakturę wystawiono w formie papierowej a nie elektronicznej

- kupujący żąda zamiast faktury zbiorczej, odrębnych faktur na każdą transakcję, a zbiorcza sprzedaż odbywała się w ciągu jednego miesiąca.

 

O serwisie

U nas dowiesz się jak prowadzić biuro księgowe oraz jakie są najważniejsze informacje o podatkach i fakturach, które z pewnością przydadzą się osobom prowadzącym firmę.

szkolenia z rachunkowości i księgowości

mh.szczecin.pl - biuro księgowe - biuro rachunkowe Szczecin

Kontakt

kontakt@kkpg.pl

Galeria